Privacyverklaring en cookieverklaring pHformula

pHformula Nederland is een merk van Dermaesthetics B.V.
Wanneer je onze websites (www.ph-formula.nl of www.dermaesthetics.nl) bezoekt of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving en delen deze informatie niet met anderen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Dermaesthetics B.V. vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.
In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij met jouw gegevens vervolgens omgaan. Deze verklaring is van toepassing op de gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten, bezoekers van onze website en op onze diensten.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Dermaesthetics B.V., op welke manier wij communiceren maakt daarbij niet uit. Onze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de verklaring vind je altijd op onze website.

Heb je na het lezen van dit document toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

1. Begripsbepalingen

In deze verklaring wordt verstaan onder:
 • De wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2. Soorten gegevens

Gegevens die wij verzamelen:
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die je aan ons verstrekt.
 • Gegevens die wij ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten en producten.
 • Gegevens wij verkrijgen uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die verkregen worden via social media, zoals Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken (mogelijk) van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e mailadres en social media account;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze website, onze social media accounts, onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch.

3. Doelen en grondslag van de verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten :
 • Afhandelen van jouw verzoek, bijvoorbeeld om contact te kunnen opnemen (gerechtvaardigd belang);
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten (overeenkomst);
 • Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten (gerechtvaardigd belang);
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang);
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten (gerechtvaardigd belang);
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing¬ doeleinden (denk hierbij aan een nieuwsbrief of een aanbieding) om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Jouw gegevens worden verwijderd zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer benaderd te willen worden. In elke nieuwsbrief die wordt verzonden heb jij de mogelijkheid je uit te schrijven (gerechtvaardigd belang);
 • Het analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze website en bijbehorende technologieën (gerechtvaardigd belang);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (wettelijke plicht);
 • Het versturen van informatie van specifieke aard (gerechtvaardigd belang).

4. Verwerking van persoonsgegevens

Naast de gegevens die je actief aan ons verstrekt en de gegevens die wij ontvangen omdat je gebruik maakt van onze diensten en producten, ontvangen en verwerken wij via onze website ph-formula.nl persoonsgegevens van website bezoekers middels:

 • Facebook Pixel
 • Meta/ Facebook Conversion API
 • Google Analytics
 • De verwerking geschiedt over het algemeen in verband met de uitvoering van een overeenkomst. In die gevallen waarbij er geen sprake is van een uitvoering van een overeenkomst, dan geschiedt de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 • De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden uit te kunnen
 • voeren.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Dermaesthetics B.V. verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen of om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dermaesthetics B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 • Post en pakketbezorger
 • Drukkerij
 • Hostingprovider
 • Marketing agency
 • Accountant
 • Online document verwerker
 • Automatiseringsdienstverlener
 • E-mail/ Nieuwsbrief verwerker
 • Incassobureau/ Deurwaarder

6. Bewaartermijnen van gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor de onder artikel 3 genoemde doeleinden. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we dus in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

7. Verwerkingsregister

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is door ons in kaart gebracht en verwerkt in een verwerkingsregister.
In dit verwerkingsregister staat vermeld:
 • De naam en het adres van de verantwoordelijke;
 • Het doel van de verwerking;
 • Een beschrijving van betrokkenen en van de gegevens die daarop betrekking hebben;
 • De ontvanger(s) aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
 • De aangehouden bewaartermijnen.

8. Beveiliging

Dermaesthetics B.V. neemt de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, dit betreffen zowel technische maatregelen als organisatorische maatregelen:
 • Wij maken gebruik van antivirus software en beveiligingssoftware
 • Onze website heeft een firewall
 • Wij maken met regelmaat een back-up
 • Wij werken met veilige wachtwoorden in een beschermde online omgeving
 • Wij nemen maatregelen om bij een incident de toegang tot de persoonsgegevens te herstellen
 • Wij zorgen voor het periodiek testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen (plan-do-check-act).

9. Datalekken

Als wij worden geconfronteerd met een datalek, dan onderzoeken wij conform ons Protocol Datalekken of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten. Blijkt uit dit onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of dat er om een andere reden sprake is van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.

10. Cookies

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Ook gebruiken wij analytische en tracking (marketing) cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Meer informatie over de door ons geplaatste cookies kun je terugvinden in het Cookiebeleid. Een cookie is een bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat wij zeker weten dat onze website optimaal werkt. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren. Daarnaast maken we soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel). Hiermee kunnen we bijvoorbeeld gericht advertenties tonen aan onze doelgroep.

Facebook Conversions API
Dermaesthetics B.V. kan gebruik maken van de Conversions API van Facebook/Meta. Zo kunnen wij gericht adverteren en zien hoe deze advertenties vervolgens presteren. Via de Conversion API verzamelt Dermaesthetics B.V. zelf data (gebeurtenissen en andere gegevens). Via de cookie banner geef je ons al dan niet toestemming voor het gebruik van de Facebook Conversion API.

Google Analytics
Dermaesthetics B.V. plaatst cookies van Google. Dit gebeurt om te kunnen zien hoe jij, als bezoeker, gebruik maakt van onze website. Dit doen wij om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zelf zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en staat de “gegevens delen” optie uitgeschakeld. Jouw IP-adres is geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Social media knoppen
Op onze website www.ph-formula.nl staan social media buttons naar Facebook en Instagram. Deze buttons bieden een link naar onze social media pagina’s. Deze link mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Dermaesthetics B.V. heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je www.ph-formula.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dermaesthetics B.V.. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dermaesthetics.nl.

12. Meer informatie over privacy?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie we deze graag tegemoet op info@dermaesthetics.nl.

Onze contact gegevens:

Dermaesthetics B.V.
Brinklaan 30, 1404 EW Bussum
Telefoon: 035 – 698 24 37
E-mail: phformula@dermaesthetics.nl